loader
توری های حصاری

توری های حصاری

محصول نھایی فلزی
تهران
تهران
تماس بگیرید
ایران

توضیحات: تولیدتوریهای حصاری باتوجه به سفارش مشتری درتمام سایزها امکان پذیر می باشد.تورهای حصاری جوشی به ارتفاع 1.5 و2متربه طول 2.5 مترباپایه درانواع مختلف استاندارد، طرح دار وتیغ دار دارای چراغ های سرپایه با استفاده ازنورخورشید